Strefa klienta

W  naszych sklepach:

- zapłacisz kartą

- doładujesz telefon

- kupisz kupon Lotto

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

  1.  Administratorem danych osobowych kontrahentów jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą w 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Pamięci Sybiraków 2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000162135, NIP 749-000-70-58, Regon: 000987182

  2. Pełnomocnikiem Ochrony Danych u Administratora jest : Halina Sobecka,

nr tel : 519 067 255 , e-mail: kadry@spolempss.com.pl

  1. Administrator przetwarza dane osobowe swoich kontrahentów na podstawie umów zawartych z nimi jedynie w celu realizacji tych umów oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnione interesy są realizowane między innymi poprzez przekazywanie danych do kontaktu poszczególnych kontrahentów pracownikom Administratora, innym kontrahentom, dostawcom, podmiotom współpracującym, tylko i wyłącznie wtedy gdy jest to podyktowane koniecznością realizacji zadania administratora wynikającego z jego działalności gospodarczej oraz jest uzasadnione relacją danego kontrahenta z Administratorem.

  2. Kontrahent może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora ze względu na szczególną sytuację Kontrahenta, zaś Administrator sprzeciw ten uwzględni pod warunkiem, że nie ma ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania danych osobowych Kontrahenta, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności.

  3. Administrator przechowuje dane osobowe kontrahentów przez czas trwania umowy oraz przez okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń po ustaniu umowy, nie krócej niż przez pięć lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie Administratora wynikający z zawarcia umowy.

  4. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych

(w celu realizacji tych praw Kontrahent powinien zwrócić się do Administratora drogą mailową pod adresem: biuro@spolempss.com, lub korespondencyjnie pod adresem: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Pamięci Sybiraków 2, w korespondencji z Administratorem należy podać imię i nazwisko oraz nazwę, datę zawarcia i ewentualnie nr umowy łączącej Kontrahenta z Administratorem, a także opisać, czego dotyczy żądanie Kontrahenta);

  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.