HACCP

POLITYKA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kędzierzynie-Koźlu niniejszym deklaruje, że nadrzędnym celem naszej działalności jest wychodzenie naprzeciw i zaspakajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych klientów w zakresie zapewnienia pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego sprzedwanych przez nasz wyrobów.
Cel ten osiągany jest poprzez stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej oraz pełną realizację zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej, a także wdrażanie Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli-HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) jako podstawowych narzędzi zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, zgodnie z jego zasadami określonymi w Codex Alimentarius, zalecanymi przez Światową Organizację Zdrowia. Pracownicy firmy znają  i utożsamiają się z tą polityką oraz świadomie podejmują i realizują wszystkie działania gwarantujące zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów gotowych.
System HACCP wdrażany w „Społem” PSS w Kędzierzynie-Koźlu obejmuje produkcję pieczywa oraz sprzedaż art. spożywczych i przemysłowych, od momentu przyjęcia surowców oraz art. spożywczych i przemysłowych do zakładu, do momentu wydania wyrobów gotowych z magazynu oraz sprzedaży art. spożywczych lub przemysłowych ostatecznemu nabywcy.